م جمال سلێمان مصطفی

مامۆستای یاریدەدەر

سەرۆک بەش

 

جوهر محمد امین عبدالله

مامۆستا

 

م.ی شیرین احمد حسن

مامۆستای یاریدەدەر

 

م.ی ایوب عمر علی

مامۆستای یاریدەدەر

 

م.ی فضیله احمد سعید

مامۆستای یاریدەدەر

 

م. یادگار توفیق

مامۆستای یاریدەدەر